Exkluzívne kuchyne, nábytok a interiéry na mieru pre úspešných..

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou Viliam Perniš-DOMBYT ako predávajúcim a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. Pred objednávaním tovaru sa zaregistrujte do nášho internetového obchodu. Ceny uvedené v predaji cez elektronicky obchod, platia výhradne pre nákup produktov prostredníctvom Online obchodu. Ceny na predajni môžu byť odlišné. Obchodný portál neobsahuje celý náš sortiment, ak nejaký produkt nemôžete nájsť, neváhajte nás kontaktovať.

 

Ako nakupovať? (Štandardný spôsob)
firma Viliam Perniš - DOMBYT ( ďalej len „predávajúci“) je povinná vydať kupujúcemu pri predaji daňový doklad s presným typovým označením tovaru a cenou, ktorú kupujúci za tovar zaplatil. V prípade, že dodávateľ výrobku dodáva spolu s výrobkom záručný list predávajúci tento záručný list vystaví, potvrdí a odovzdá kupujúcemu s vyznačením záručnej doby, dátumom predaja, výrobného čísla, určené podmienky a rozsah záruky a tiež kontakty na autorizované servisné subjekty. Ak sa pri kúpe tovaru audiovizuálnej techniky predávajúci a kupujúci dohodnú, môže byť záručný list potvrdený do desiateho dňa od kúpy. Predávajúci v takom prípade umožní kupujúcemu, aby do sedem pracovných dní od kúpy tovaru audiovizuálnej techniky v nevyhnutnej miere jednorazovo odskúšal jeho funkčnosť. V prípade zistenia a uplatnenia závady kupujúcim sa predávajúci zaväzuje tovar vymeniť. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla. V takom prípade však nemá kupujúci právo najmä na bezplatnú výmenu tovaru počas 7 pracovných dní a ani na žiadnu z možností upravených v čl. III ods. 2 tohto Reklamačného poriadku. Ďalšie práva kupujúceho na odstránenie závady, výmenu veci ako aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy týmto nie sú dotknuté ( § 622 , § 623 a nasl. Občianskeho zákonníka). Ak výrobca určil ako záručný list originál daňového dokladu (faktúru alebo pokladničný doklad), predávajúci o tejto skutočnosti oboznámi kupujúceho pri kúpe tovaru. Záručná doba je najmenej 24 mesiacov. Začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si kupujúci objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
Spôsoby platby
Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom. dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 24 hodín vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet Iné spôsoby platby závisia na Vašej dohode s predajcom pri overovaní objednávky.
Spôsoby dodania tovaru
Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dodávky (poštou, zásielkovou službou, kuriérom a pod.). Ceny jednotlivých služieb sú uvedené pri objednávacom procese. Prepravné náklady obsahujú aj poistenie tovaru * Ukončením objednávky sa rozumie, keď platba nabehne na náš účet alebo v prípade objednávky na dobierku keď je tovar skladom.
Reklamácie
Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád hardvérových produktov si môžete uplatniť priamo u dodávateľa. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie
V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
Ochrana osobných údajov
Naša spoločnosť sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretej strane pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu zákazník nedá súhlas. Pri registrácií má zákazník možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa predajne. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Ostatné ujednania
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu eShopu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením jeho objednávky.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok firmy Viliam Perniš - DOMBYT vydaný s poukazom na ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení na informovanie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj o vykonávaní záručných opráv. Pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa postup spravuje podľa § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode (Spotrebiteľské kúpne zmluvy) a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Upresnenie podmienok obsahuje nasledovný Reklamačný poriadok.

 

Čl. I Základné ustanovenia:
1. Vyberte si tovar z katalógu Môžete vyhľadať tovar podľa kategórie (v ľavej časti obrazovky), alebo podľa textu v názve alebo podľa kódu tovaru (môžete zadať hore v kolónke 'hľadaj')2. Košík Vybraný tovar vložte do košíka s potrebným množstvom kliknutím na ikonu košíka v riadku s názvom tovaru. Obsah košíku je vždy prístupný v nástrojovej lište v pravej časti.3. Odoslanie objednávky Objednávku odošlete z košíka pomocou tlačítka "ZAPLATIŤ". V príprave objednávky vyplňte ďalšie potrebné údaje.4. Platby za tovar Počas procesu objednávky si vyberte spôsob platby Po prijatí objednávky Vám príde potvrdzujúci email . Tovar doručíme podľa doby uvedenej pri tovare.5. Dodanie tovaru Štandardný spôsob dodania tovaru je kuriérskou službou na Vami zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo na predajni.
Čl. II Postup pri reklamácii
Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v originálnom neporušenom obale. Na prípadné mechanické poškodenie alebo porušenie obalu kupujúci upozorní už pri preberaní tovaru a túto skutočnosť zaznamená buď priamo s predávajúcim alebo s prepravcom. Bez takéhoto upozornenia sa na dodatočnú reklamáciu mechanického poškodenia alebo porušenia obalu ako aj tovaru neprihliadne. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru, je kupujúci povinný po zistení tovar vrátiť v originálnom obale s tým, že tovar nebude vykazovať znaky intenzívneho používania. Pri nedodržaní týchto podmienok predávajúci svoj záväzok na výmenu tovaru uvedený v čl. I ods. 3, veta posledná, nie je povinný splniť. Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu, pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä: - mechanickým poškodením, - neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, - nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom - v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. - Predávajúci tiež nezodpovedá za vady na spotrebnom materiály. - Pri tovare predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci oboznámi kupujúceho o vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Čl. III Práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii
Predávajúci nie je povinný prijať reklamáciu v prevádzke, v ktorej nebol zakúpený tovar. Ak je v záručnom liste uvedený aj iný subjekt na uplatnenie reklamácie ako predávajúci, kupujúci si môže uplatniť právo na odstránenie vady formou záručnej opravy aj u tohto subjektu na. Iné práva zodpovednosti za vady môže kupujúci uplatniť výlučne u predávajúceho. V prípade reklamácie pri predchádzajúcej dohode podľa čl. I ods. 3 o poskytnutí lehoty na odskúšanie tovaru kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho do 7 pracovných dní od kúpy, pričom ak kupujúci dodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2, predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, a to tak, že podľa povahy veci a reklamácie predávajúci tento tovar buď skompletizuje, prípadne vymení za nový alebo odstúpi od kúpnej zmluvy a kupujúcemu vráti kúpnu cenu. Ak však kupujúci nedodržal podmienky uvedené v čl. I ods. 3 a čl. II ods. 2 predávajúci postupuje ako pri reklamácii uplatnenej po uplynutí 7 pracovných dní a bude postupovať podľa ustanovení všeobecne záväzných predpisov upravujúcich uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci ( § 612 až 627 Občianskeho zákonníka obsahujúcich osobitné ustanovenia o predaji tovaru v obchode a príslušných ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení ). Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. O vybavení reklamácie predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, reklamovaný tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Náklady sa vyporiadajú na základe výsledku odborného posúdenia, zodpovednosť ponesie tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenie sa nepreukázalo. V prípade, že kupujúci nepredloží predávajúcemu originál daňového dokladu a záručného listu, alebo iným nespochybniteľným spôsobom nepreukáže čas zakúpenia tovaru u predávajúceho, je predávajúci oprávnený posúdiť takúto reklamáciu ako uplatnenú po uplynutí záručnej doby. V takom prípade po dohode s kupujúcim zabezpečí opravu tovaru na náklady kupujúceho. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí a odstúpenie kúpno-predajnej zmluvy ak ide o vadu na tovare, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. - Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, považuje sa spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. - O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. - Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni v riadnom užívaní tovaru. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
Čl. IV Osobitné ustanovenia
Pri reklamácii počítačov predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu a poškodenie dát a údajov počas opravy v autorizovanom servisnom subjekte. Kupujúcim sa odporúča pred reklamáciou zálohovať všetky dáta a údaje (pracovné a konfiguračné súbory) z pevného disku. Počítače, notebooky, PDA počítače, mobilné telefóny a tlačiarne nie sú tovarmi audiovizuálnej techniky, preto sa pri ich predaji neuplatňuje postup podľa čl. I ods. 3 Reklamačného poriadku ( nemožno poskytnúť lehotu 7 pracovných dní na odskúšanie, a teda nemožno ani požadovať v tejto lehote výmenu veci či odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho a vrátenie kúpnej ceny). Výmena tovaru nie je možná ani v prípadoch, kde tomu bránia osobitné hygienické či iné predpisy pri ochrane pred infekčnými a prenosnými chorobami ( zubné kefky, holiace strojčeky a pod.).
Čl. IV Účinnosť
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2012 V Prievidzi, 28.12.2011 Viliam Perniš
Reklamácie tovaru zakúpeného u nás
Pri reklamácií tovaru zakúpeného vo firme Viliam Perniš - DOMBYT sa obráťte na našu prevádzku. Naši predavači sa Vám budú radi venovať a prípadné reklamácie sa budú snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti. Záručná doba na všetky tovary je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa nižšie uvedených podmienok, bezplatné. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, - neoznámením zjavných vád alebo poškodeného obalu pri prevzatí tovaru, - uplynutím záručnej doby tovaru, - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, - neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, - poškodením tovaru neodvratnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Reklamácie tovaru zakúpeného na internete Ak máte v blízkosti našu predajňu v Prievidzi, prineste tovar k nám, ako by bol zakúpený priamo na predajni. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list, ktoré ste dostali s tovarom. Je možné, že servisné stredisko výrobcu je k Vám bližšie ako naša predajňa. Preto Vám odporúčame vyhľadať servisné stredisko najbližšie k Vám. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k výrobku dodávaný alebo neobsahuje zoznam servisných stredísk, obráťte sa na nás, na vyššie uvedené reklamačné oddelenie. Poskytneme Vám adresu najbližšieho servisného strediska. K žiadosti, prosím uveďte aj číslo objednávky, ktoré nájdete na faktúre k tovaru. Pri odovzdaní výrobku do servisu nezabudnite priložiť originál záručného listu a kópiu faktúry. Ak servisné stredisko reklamáciu uzná za oprávnenú, závady budú bezplatne odstránené a výrobok bude dodaný späť k Vám. Ak Vám vznikne právo na zrušenie kúpnej zmluvy, obráťte sa so žiadosťou na nás, na adresu našej predajne. Oprávnenosť tejto žiadosti je potrebné doložiť vyjadrením servisného strediska a originálom kúpnej zmluvy. Pre viac informácií viď. Reklamačný poriadok(pdf; 63,5kB). Čo s nepotvrdeným záručným listom pri nákupe cez internet? Pri nákupe cez internet dostanete spolu s tovarom aj daňový doklad (faktúru) a nepotvrdený záručný list (pokiaľ sa k tovaru bežne dodáva, v opačnom prípade slúži na uznanie záruky daňový doklad). Záručné listy dopredu nepotvrdzujeme, z dôvodu možnosti vrátenia tovaru zákazníkom do 7 pracovných dní. Záručný list Vám potvrdíme, ak nastane problém s tovarom. Nemusíte sa obávať žiadnych komplikácií. Ak budete potrebovať reklamovať tovar, záručný list je možné potvrdiť podľa postupu nižšie počas celej záručnej doby tovaru. Táto možnosť vyhovuje väčšine zákazníkov. Niektorí zákazníci preferujú potvrdenie záručného listu hneď od začiatku. Ak máte rovnaký nárok, radi Vám vyhovieme. Postup pre potvrdenie záručných listov (pri reklamácií alebo 7 pracovných dní po kúpe): Záručný list si môžete nechať potvrdiť v predajni, kde ste zakúpili tovar. Nezabudnite so sebou priniesť faktúru a dodací list. Potvrdenie záručného listu je možné aj poštou, zaslaním originálu záručného listu, kópie faktúry a dodacieho listu na adresu nižšie. Záručný list Vám potvrdíme a zašleme na Vašu poštovú adresu. Adresa pre potvrdenie záručných listov výrobkov, ktoré boli kúpené cez webovú stránku www.dombyt.sk Viliam Perniš – DOMBYT